Privacyverklaring

 

Privacystatement Restaurant GRANO

Restaurant GRANO verzamelt persoonsgegevens bij het plaatsen van reserveringen en het doen  van bestellingen bij leveranciers of indien u uw gegevens achterlaat op onze website of contact met ons opneemt. Voorop staat dat Restaurant GRANO veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan eenIP-adres.

 

Reserveringen

U kunt zowel online als telefonisch een reservering maken bij ons restaurant. Bij het maken van een reservering verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Sollicitatieprocedure

Indien u solliciteert bij Restaurant GRANO worden onder andere uw voornaam, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, curriculum vitae (cv), werkervaring en/of uw pasfoto verzameld. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Restaurant GRANO uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.

 

Gastenboek

Indien u op onze website een recensie achterlaat in het gastenboek, verwerken wij de door u opgegeven naam. Bij het invullen van het gastenboek vragen wij u om toestemming voor het plaatsen van uw recensie op onze website restaurantgrano.nl.

 

Leveranciers

Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, woonplaats/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens.

 

Camerabeelden

Restaurant Grano maakt in haar restaurant gebruik van camera’s in het belang van de veiligheid van haar bezoekers alsmede om diefstal tegen te gaan. De aanwezigheid van camera’s in ons restaurant wordt door ons altijd aangekondigd, door bijvoorbeeld informatieborden. De camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard.

 

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

• Het verwerken van reserveringen;
• Het uitvoeren vanovereenkomst;
• Het beheer van de interneadministratie;
• Het afhandelen vanbetalingen;
• Het behandelen vangeschillen;
• Om te voldoen aan een wettelijkeplicht.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u met Restaurant GRANO een overeenkomst sluit, verwerkt Restaurant GRANO uw persoonsgegevens voor het aangaan en de uitvoering deze overeenkomst.

 

Ook kan het zijn dat Restaurant GRANO een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van  uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van veiligheid, het tegengaan van diefstal en een direct marketing belang. Restaurant GRANO zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Restaurant GRANO anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Restaurant GRANO zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van de genoemde grondslag verwerkt.

 

Verder verwerkt Restaurant GRANO persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht.

 

In alle andere gevallen vraagt Restaurant GRANO expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

 

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Restaurant GRANO de gegevens verzamelt of verwerkt, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

 

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

• Degenen, die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
• Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie metu;
• Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
• Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door RestaurantGRANO;
• Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

 

Met derde partijen die namens en in opdracht van Restaurant GRANO uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partijen eveneens gehouden zijn tot naleving van de privacywetgeving. Door Restaurant GRANO ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

 

 

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

 

 

Rechten betrokkenen

Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar info@restaurantgrano.nl. Restaurant GRANO zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

 

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@restaurantgrano.nl. Restaurant GRANO zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Restaurant GRANO de verwerking beëindigen.

 

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

• Te corrigeren
• In te zien
• Te verwijderen
• Over te dragen

 

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

 

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@restaurantgrano.nl. Restaurant GRANO zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

 

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

 

 

Beveiliging persoonsgegevens

Restaurant GRANO heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

 

Wijziging privacystatement

Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement  is gepubliceerd op de website restaurantgrano.nl. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 31 mei2018.

 

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen, klachten heeft naar aanleiding van dit privacystatement of over de wijze waarop Restaurant GRANO omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@restaurantgrano.nl.

 

Contactgegevens Restaurant GRANO Rijksweg 199

6586 AA Plasmolen

 

Telefoon: 024-8456830

Email: info@restaurantgrano.nl

Reserveren

Komt u bij ons eten? Wat fijn! Online reserveren kan hieronder. Uw reservering is pas definitief wanneer u een bevestiging van ons heeft ontvangen. Vanwege de beperkte ruimte, kunt u alleen met meer dan 2 personen dineren bij ons, als u uit één huishouden komt. Geef dit daarom ook gelieve aan in de opmerkingen. Terras tafels kunnen niet gereserveerd worden, wel kunt u uw voorkeur hiervoor uitspreken.

 

×
Uw browser wordt niet meer ondersteund Helaas ondersteunen wij Internet Explorer 8 of lager niet meer.
Onze websites maken gebruik van nieuwe technieken en wij kunnen u daarom geen goede website laten zien.
Klik hieronder om een nieuwe browser te downloaden. een moderne browser downloaden